گذاشتن ایمپلنت به روش پانچ(بدون جراحی) و گذاشتن روکش ها

لبخندی زیبا همراه با فناوری

گذاشتن ایمپلنت به روش پانچ(بدون فلپ)

لبخندی زیبا همراه با فناوری

طراحی لبخند با لامینت سرامیکی

لبخندی زیبا همراه با فناوری

طراحی لبخند با لامینت سرامیکی به همراه روکش ایمپلنت

لبخندی زیبا همراه با فناوری

طرح لبخند با لامینیت (وینیر)سرامیکی

لبخندی زیبا همراه با فناوری

طرح لبخند با لامینیت کامپوزیتی

لبخندی زیبا همراه با فناوری

طراحی لبخند با لامینت کامپوزیتی

لبخندی زیبا همراه با فناوری

سفید کردن دندانها(بلیچینگ)

لبخندی زیبا همراه با فناوری

طراحی لبخند با لامینت کامپوزیتی همراه با بلیچینگ(سفید کردن)

لبخندی زیبا همراه با فناوری

طراحی لبخند با لامینت کامپوزیتی همراه با بلیچینگ(سفید کردن)

لبخندی زیبا همراه با فناوری

نمونه کار لومینر

لبخندی زیبا همراه با فناوری

طراحی لبخند با لامینت کامپوزیتی

لبخندی زیبا همراه با فناوری

بستن فضای بین دندانی(دیاستم) با کامپوزیت

لبخندی زیبا همراه با فناوری

بستن فضای بین دندانی با کامپوزیت

لبخندی زیبا همراه با فناوری

بستن فضاهای بین دندانی با کامپوزیت

لبخندی زیبا همراه با فناوری

بازسازی دندانهای فک بالای بیمار با ایمپلنت

لبخندی زیبا همراه با فناوری

بازسازی دندانهای بیمار با ایمپلنت

لبخندی زیبا همراه با فناوری

بازسازی دندانهای بیمار با ایمپلنت و روکش

لبخندی زیبا همراه با فناوری

افزایش گیر دست دندان با مینی ایمپلنت

لبخندی زیبا همراه با فناوری

طراحی لبخند با لامینت کامپوزیتی بدون تراش دندانها

لبخندی زیبا همراه با فناوری

طراحی لبخند با لامینت کامپوزیتی

لبخندی زیبا همراه با فناوری

طراحی لبخند با لامینت سرامیکی و تعویض روکش های قدیمی بیمار با روکش سرامیکی

لبخندی زیبا همراه با فناوری

طراحی لبخند با لامینت کامپوزیتی

لبخندی زیبا همراه با فناوری

طراحی لبخند با تعویض لامینت، روکش های بیمار و کاشت ایمپلنت

لبخندی زیبا همراه با فناوری

طراحی لبخند با تعویض روکشهای بیمار به همراه ارتودنسی

لبخندی زیبا همراه با فناوری

بازسازی دندانهای به شدت سایش یافته بیمار با روکش

لبخندی زیبا همراه با فناوری

بستن فضای بین دندانی(دیاستم) با کامپوزیت

لبخندی زیبا همراه با فناوری

بستن فضای بین دندانی با لامینت

لبخندی زیبا همراه با فناوری

افزایش گیر دست دندان با مینی ایمپلنت

لبخندی زیبا همراه با فناوری

کاشت دندان(ایمپلنت) به همراه روکش در فک بالای بیمار

لبخندی زیبا همراه با فناوری

گذاشتن ایمپلنت به روش پانچ(بدون جراحی) و روکش های بیمار

لبخندی زیبا همراه با فناوری

ایمپلنت به همراه اباتمنت به روش پانچ

لبخندی زیبا همراه با فناوری

ارتودنسی دیجیتالی(نامرئی)

لبخندی زیبا همراه با فناوری

بستن بایت بیمار با ارتودنسی نامرئی

لبخندی زیبا همراه با فناوری

درمان با ارتودنسی دیجیتال فک پایین بیمار

لبخندی زیبا همراه با فناوری