مراقبت های پس از جراحی ایمپلنت

مراقبت های پس از جراحی ایمپلنت و دندان عقل:
1.بهتر است تا 24 ساعت پس از جراحی استراحت نمایید.
2.روز نخست غذای سرد، نرم و سبک میل نمایید.

3.تف نکنید و در صورت نیاز به آرامی آب دهان خود را تخلیه نمایید.
4.داروهای تجویز شده از سوی دندانپزشک را طبق دستور به کار ببرید و از مصرف خودسرانه دارو بپرهیزید.
5.روز نخست دهان را شستشو ندهید.
6.مشروبات الکلی مصرف نکنید.
7.پس از هر خوردن، مسواک زده و دهان خود را شستشو دهید.
8.کاربرد دهانشویه کلرهگزیدین: نخست مسواک زده، آنگاه به مدت 30 ثانیه دهانشویه را در دهان غرغره نموده و پس از بیرون ریختن آن
تا 30 دقیقه، نوشیدنی یا خوراکی میل ننمایید.
9.چنانچه پروتز متحرک دارید تا یک هفته از آن استفاده نکنید.
10.چنانچه از بخیه غیر قابل جذب استفاده شده است، 7 تا 10 روز پس از جراحی برای کشیدن بخیه ها نزد دندانپزشک خود بروید.
11.تا یک هفته از کارهای سنگین بدنی و ورزشی بپرهیزید.
12.تا یک هفته پس از جراحی سیگار نکشید و برای ایمپلنت اینکار را دست کم تا دوماه انجام ندهید. 
13.یک هفته پس از جراحی برای بازدید و بررسی جراحی، نزد دندانپزشک خود بیایید.


بروشور ایمپلنت و مراقبت های پس از ایمپلنت.png