نمایش شماتیک پیامدهای کشیدن دندان و جایگزین نکردن آن

پیامدهای جایگزین نکردن دندان کشیده شده:

1-کج شدن دندانهای روبرو و کناری ناحیه کشیده شده

2-به هم خوردگی روابط دندانی و ایجاد گیر غذایی و پوسیدگی

3-تجمع جرم و ایجاد بیماری لثه و در پایان لقی دنداننمایش شماتیک پیامدهای کشیدن دندان و جایگزین نکردن آن.mp4