نمایش شماتیک پیامدهای کشیدن دندان و جایگزین نکردن آن

اگر دندانی کشیده شود و جایگزین نگردد،پیامدهایی برای بیمار دارد
ادامه مطلب

مراقبت های پس از جراحی ایمپلنت

درد،تورم و خونریزی از پیامدهای احتمالی جراحی میباشد
ادامه مطلب