مراقبت های پس از جراحی ایمپلنت

ادامه مطلب

نمایش شماتیک پیامدهای کشیدن دندان و جایگزین نکردن آن

اگر دندانی کشیده شود و جایگزین نگردد،پیامدهایی برای بیمار دارد
ادامه مطلب

نمایش شماتیک بازسازی دندان پوسیده و شکسته تست

ادامه مطلب

نمایش شماتیک گذاشتن مینی ایمپلنت و اوردنچر

بیمارانی که دست دندان مصنوعی(دنچر) دارند و گیر دست دندان آنها کم است،می توانند با گذاشتن 2 تا 4 عدد مینی ایمپلنت و نصب دنچر بر روی آنها،گیر دست دندان خود را افزایش دهند.
ادامه مطلب

نمایش شماتیک گذاشتن ایمپلنت و روکش در دهان بیمار

ادامه مطلب

آموزش مراقبت های پس از درمان ایمپلنت ،جراحی و زیبایی

ادامه مطلب