نمایش شماتیک پیامدهای کشیدن دندان و جایگزین نکردن آن

اگر دندانی کشیده شود و جایگزین نگردد،پیامدهایی برای بیمار دارد که شامل:

1-جابجایی دندانهای روبرو و کناری دتدان کشیده شده

2-به هم خوردگی روابط دندانی و ایجاد گیر غذایی و سراتجام پوسیدگی

3-انباشتگی پلاک و جرم دندانی و در نهایت بیماری لثه و لقی دندان ها

می شود.نمایش شماتیک پیامدهای کشیدن دندان و جایگزین نکردن آن.mp4