توزيع و الگوي بيماري لثه (ژنژيويت) در جمعيت دانش آموزي شهر بوشهر1389/12/21


دكتر سهراب بهروزي ؛جراح _دندانپزشك (DMD) ، معاونت پژوهشي ، دانشگاه علوم پزشكي بوشهر                         مقدمه: از شايع ترين بيماري هاي دهان و دندان، ژنژيويت است، كه نواحي گوناگون از لثه را با درجه و شدت متفاوت درگير مي سازد. سن آغاز اين بيماري در حدود پنج سالگي است، كه با افزايش سن، شيوع آن بيشتر مي شود. در بررسي هاي همه گير شناختي (اپيدميولوژيک) انجام گرفته درباره الگو و توزيع اين بيماري در نواحي گوناگون لثه، اختلاف ديدگاههايي هست. اين پژوهش، براي بررسي شيوع ژنژيويت و دستيابي به الگويي شناخته شده از توزيع و شدت آن در لثه و نيز، مقايسه نواحي درگير، از نظر شيوع و شدت بيماري، انجام پذيرفت. مواد و روش: شمار 659 نفر از دانش آموزان مقاطع گوناگون تحصيلي شهر بوشهر، با نمونه گيري تصادفي انتخاب، معاينه و بررسي شدند. براي تعيين شيوع و شدت بيماري، از شاخص پريودنتال راسل (PI) بهره جويي شد. يافته ها: يافته ها نشان دادند كه، 43.5 درصد دانش آموزان، به بيماري لثه دچار هستند، كه شيوع آن در پسران از دختران و در فك پايين از فك بالا بيشتر بود. شدت و شيوع بيماري لثه در ناحيه مولر، از ناحيه جلويي (قدامي) بيشتر بود و دندان هاي مولر نخست، بيشترين دندان هايي بودند، كه به ژنژيويت دچار شده بودند. شيوع بيماري در سمت راست و چپ فك ها، تقريبا برابر، اما شدت آن با اندكي تفاوت، در سمت راست بيشتر بود. بيشترين شيوع و شدت بيماري در گروه سني 15 ساله مشاهده شد. نتيجه گيري: شيوع بيماري لثه در دانش آموزان شهر بوشهر بيانگر ضعف بهداشت دهان و دندان مي باشد و نياز به توجه بيشتر در زمينه آموزش به خصوص در مدارس شهر بوشهر را دارد.برای اطلاعات بیشتر به این سایت مراجعه فرمایید!